Všeobecné obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1.1 Prodávajícím je právnická osoba Ing. Milan Zámečník, 916 42 Moravské Lískové 993, která je zapsána v živnostenském rejstříku Okresního soudu: Nové Město nad Váhom, Oddíl: živnostenského oddělení , Vložka číslo: A/504/2002, IČO: 37511483 , 21,2 DI2: 2. +421 908 841 353, e-mail: eshop@5mlepidla.eu (dále jen prodávající).

1.2 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.

1.3 Kupujícím je i každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající obstaral zboží, které nemá zařazeno v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.

1.4 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

 

2. OBJEDNÁVÁNÍ

2.1 Zboží může kupující objednávat prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách prodávajícího.

2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.

2.3 Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin emailem a zároveň sdělí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!

2.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně dle objednávky.

2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na web-stránce prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího nebo je doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.

2.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).

 

3. CENY

3.1 Prodávající je plátcem DPH.

3.2 K základní ceně objednávky je připočtena cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Cena je odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

 

4. PLATBY

4.1 Platit za zboží může kupující na dobírku.

4.2 Platba je možná pro Českou republiku v CZK a Slovenskou republiku v €.

4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 8 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 14 dní nebo po dohodě s kupujícím se může prodloužit. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky. Nevyhovuje-li kupujícímu oznámená prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek.

5.2 Zboží bude vyexpedováno okamžitě po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro vyskladnění.

 

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodávající zajišťuje dopravu zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce.

Doručování balíků pro Slovensko: DPD zásilková služba do 24 hodin

Cena přepravy balíků:

  • 5,00€ bez DPH/ balík (do 50kg) + 1,00€ bez DPH (doručení na dobírku), CELKEM 6€ bez DPH/ 7,20 s DPH ostatní dohodou

Doručování balíků pro Českou republiku: PPL zásilková služba do 24 hodin

PPL sběrné místo hraniční přechod Stráni-Květná 687 66

Cena přepravy balíků:

  • 120CZK bez DPH/ balík (do 50kg) + 25CZK bez DPH (doručení na dobírku), CELKEM 145CZK bez DPH/ 174CZK s DPH ostatní dohodou

6.2 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.

6.3 Zboží je přiměřeně zabaleno a zajištěno. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.

6.4 Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad), dodací list. Prodávající také dodá spolu se zbožím návod k obsluze a záruční list vyžaduje-li to povaha zboží.

6.5 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho předání přepravní společnosti.

6.6 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.

6.7 V případě většího zájmu se může stát, že máme nedostatek zboží a tak Vámi objednané zboží Vám můžeme dodat v několika balících, přičemž poštovné a balné platíte jako za jeden balíček.

 

7. ODSTOUPENÍ OD VYBAVENÉ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vyřízené objednávky (dle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

7.2 Zboží na vrácení musí být:

a) nepoškozený,
b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, ...),
c) včetně přiloženého dokladu o koupi.

7.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží dle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen:

a) kontaktovat prodávajícího se žádostí o odstoupení od vyřízené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz,
b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího - zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěné a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy) ,
c) uhradit výdaje související s vrácením zboží (poštovné, pojištění, ...).

7.4 Po splnění podmínek dle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen:

a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od vyřízené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.

7.5 V případě nesplnění některé z podmínek dle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vyřízené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

8. ZÁRUKY A REKLAMACE

8.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zvláštními předpisy.

8.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. K uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o zakoupení (přiložená faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje iv případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník jej ztratil.

8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.

8.4 Reklamované zboží je kupující povinen doručit k reklamaci čisté, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury, dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMACE:

  • 8.5.1. Co nejdříve nás informovat emailem nebo telefonicky o chybě výrobku.
  • 8.5.2. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci objednávky zboží či zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jako „ZOOÚ"). K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky nebo registraci zákaznického účtu 5M v rámci internetové prodejny 5Mlepidla.eu, a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky či v registračním formuláři.

9.2 Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník v souladu se zák. čj. 122/2013 Sb. souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vyřízení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví a pod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.

9.3 Provedením registrace zákaznického účtu přes internetový obchod 5Mlepidla.eu, zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů prodávající, případně třetí osoba, jako touto společností určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registraci. Zákazník také uskutečněním zákaznické registrace a/nebo zatržením souhlasu se zasíláním novinek jakoukoli formou při odesílání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním těchto jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové as předáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího pro účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, s nimiž tato společnost uzavřela příslušná smluvní ujednání, zasílali zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě, ve smyslu zák. č. 147/2001 Sb. o reklamě a zák. čj. 610/2003 Sb. o elektronické komunikaci. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, pohlaví. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

9.4 Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou: společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělen na dobu neurčitou a lze jej kdykoli zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail eshop@5mlepidla.eu Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace. Zákazník má dle zák. čj. 122/2013 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva: Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,

b) v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,

c) v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje ke zpracování,

d) v obecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,

h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby.

 

Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat vůči:

a) zpracování jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku,

c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

 

10. Závěrečné informace

10.1 Dozor nad poskytováním služeb provádí Okresní ředitelství PZ Trenčín Květná 7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodní inspekce, poštovní složku 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

10.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice.

 

V Novém Městě nad Váhem, dne 15.02.2023

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat